ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò áíåâáßíåé óôï âÞìá ãéá íá ðáñïõóéÜóåé ôï ðñüãñáììá ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ Êïéíïâïõëßïõ, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 5 Ïêôùâñßïõ 2015. Áýñéï èá êÜíïõí ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõò äçëþóåéò ïé õðïõñãïß ôçò êõâÝñíçóçò, èá ó÷ïëéÜóïõí ïé áñ÷çãïß êáé ïé âïõëåõôÝò ôùí êïììÜôùí ôçò áíôéðïëßôåõóçò êáé ç äéáäéêáóßá èá ïëïêëçñùèåß ôçí ÔåôÜñôç ôá ìåóÜíõ÷ôá ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Την… ανύπαρκτη ως το 2015 «Λίστα Μπόργιανς» επικαλέστηκε ο Τσίπρας

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά

Ύστατες προσπάθειες, προκειμένου να μην «ξεφουσκώσει» το θέμα της λίστας Μπόργιανς, φαίνεται πως κάνει ο πρωθυπουργός, καλλιεργώντας κλίμα όξυνσης και δημιουργώντας παράλληλα «σκιές» γύρω από την υπόθεση.
Και αυτό, καθώς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής νέα επιστολή του Βάλτερ Μπόργιανς για τη «διστακτικότητα», όπως ισχυρίζεται, της προηγούμενης κυβέρνησης να συνεργαστεί με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία σε «πιθανές ενδείξεις» για Έλληνες φοροφυγάδες, αφήνοντας παράλληλα και υπόνοιες για Εξεταστική Επιτροπή. Κατά τη παρέμβαση του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, παρά τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποίησε, δεν έφερε κάποιο νέο στοιχείο που να ισχυροποιεί τις κατηγορίες του κατά των προηγουμένων κυβερνήσεων για τη λίστα Μπόργιανς, υπόθεση που έχει αναγάγει σε μέγα πολιτικό ζήτημα.
Από την άλλη, πέτυχε να επιβεβαιώσει τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί λάθος ημερομηνίες, για να δημιουργεί εντυπώσεις γύρω από την υπόθεση. Όπως σημειώνουν από τη Συγγρού, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε στη Βουλή ως δήθεν αποδεικτικό των θέσεων του μια επιστολή, η οποία λέει τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίστηκε.
Μάλιστα, φαίνεται ότι η λίστα δεν υπήρξε πριν το 2015 και πως δεν διαφαίνεται πως δεν δέχτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση τη λίστα, καθώς, όπως ανέφερε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, δεν είχε γίνει καμία συσχέτιση Ελλήνων και λογαριασμών.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top