ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ÅðéôñïðÞ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò, áðü ôïí õðïõñãü Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò Íßêï Ößëç ãéá ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò íá ïñãáíþóåé Åèíéêü êáé Êïéíùíéêü ÄéÜëïãï ãéá ôçí Ðáéäåßá.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Φίλης: Τα Θρησκευτικά για να μείνουν θα αναμορφωθούν…

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πρώτη φορά αριστερά

Για να μείνουν τα θρησκευτικά ως υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, πρέπει να αναμορφωθούν, τονίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, εξηγώντας πως πρέπει να προωθηθεί η κατάργηση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος και να προσανατολιστεί προς τη θρησκειολογία. Η αναμόρφωση του μαθήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει υποχρεωτική η διδασκαλία του για όλους τους μαθητές, τονίζει ο κύριος Φίλης στην Καθημερινή και επισημαίνει πως σε αντίθετη περίπτωση, τα θρησκευτικά θα γίνουν προαιρετικά.
Για τις επισκέψεις μητροπολιτών στα σχολεία, ο υπουργός εξηγεί πως σύμφωνα με το νόμο, η έγκριση εισόδου τρίτων σε σχολεία για να μετέχουν σε εκδηλώσεις και όχι μαθήματα ανήκει στην ευθύνη του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων.
«Το υπουργείο δεν μπορεί να επιτρέπει σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή φορέα να παρεμβαίνει στη διδασκαλία, να υποκαθιστά στο μάθημα τους εκπαιδευτικούς και πολύ περισσότερο να «συνδιδάσκει» ή να «επιτηρεί» εκπαιδευτικούς» προσθέτει.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*

Πρόσφατα από Ελλάδα

Go to Top