ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

ΔΝΤ - page 4

Αξιωματική Εναλλακτική Πολίτευση και όχι Αξιωματική Αντιπολίτευση

σε Ελλάδα/Πολιτική
o-kabgas-samara---zwis-kai-i-zougkla-sti-bouli.w_hr

Από την αρχή της ελληνικής κρίσης έως και σήμερα, ο μόνος σταθερός σύμμαχος που είχε και εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα, είναι το ΔΝΤ. Και αν είχαμε εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα του πρώτου μνημονίου, σήμερα φυσικά δεν θα είχαμε μνημόνια… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Τόσο όμως στο παρελθόν ο κύριος Σαμαράς, όπως και σήμερα ο…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Άλλα «μέσα», άλλα «έξω» ο Παππάς

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά
2_

Η διπλή γλώσσα της κυβέρνησης σε κρίσιμα θέματα της οικονομικής πολιτικής -και όχι μόνο- έκανε και πάλι την εμφάνισή της, αυτή τη φορά από το στόμα του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, ο οποίος βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και επιχειρηματίες. Σε συνέντευξη που έδωσε και μιλώντας για την συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, ο κύριος Παππάς ακούστηκε να απαντά…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Ευχαριστήρια» Λαγκάρντ στην… Αυλωνίτου

σε Αρθροσκόπιο/Ελλάδα/Πολιτική
ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ Ç ØÇÖÉÓÇ ÔÏÕ ÐÏËÕÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏÕ-PHASMA/Ã.ÍÉÊÏËÁÉÄÇÓ

Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να υπερασπίζεται το κόμμα του και την κυβέρνησή του. Ωστόσο, ακόμη και στην φλογερή υπεράσπιση της κυβέρνησης, υπάρχουν όρια που τα θέτει η κοινή λογική. Λογική την οποία… παραβίασε άγρια η βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου, με τα όσα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Η Ελένη Αυλωνίτου, λοιπόν, είχε αρχίσει να κατακεραυνώνει το ΔΝΤ για τα επιπρόσθετα μέτρα που ζητεί και,…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κι αν το ΔΝΤ έχει δίκιο;

σε Ελλάδα/Οικονομία/Πολιτική
In this Thursday, April 9, 2015 photo, International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde speaks at the Atlantic Council in Washington.  The IMF predicted Tuesday, April 14,  that the American economy will grow 3.1 percent this year and next, a performance the fund characterized as "robust." But the U.S. outlook was down from the IMF's January forecast of 3.6 percent growth in 2015 and 3.3 percent growth in 2016. The American economy advanced 2.4 percent last year.(AP Photo/Andrew Harnik)

Είναι γνωστό πλέον πως η διαπραγμάτευση, που θα έπρεπε να έχει κλείσει τον περασμένο Οκτώβριο ή έστω Νοέμβριο, καθυστέρησε σκοπίμως από την κυβέρνηση-θίασο, στο πλαίσιο ενός θεατρικού δράματος «δήθεν» σκληρής διαπραγμάτευσης που τελικά καταλήγει στην αποδοχή του ύψους των μέτρων που η ίδια πρότεινε στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου το οποίο διαπραγματεύτηκε το καλοκαίρι του ‘15… ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΗ ΒΕΡΟΥΤΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πάρτε τα μέτρα ή φύγετε!

σε Ελλάδα/Πολιτική
Meeting between Greek PM Alexis Tsipras and Archbishop Ieronymos II of Athens, at Maximos Mansion, on Nov. 4, 2015 / Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στο Μαξίμου, στις 4 Νοεμβρίου,2015

ΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ Ή ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΙΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΝΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το μεγάλο λάθος της τρόικας

σε Ελλάδα/Πολιτική
image.ashx

«Ακούστε αγορές: εμείς θα εξοφλούμε τα ελληνικά ομόλογα. Μόλις λήξει ένα ομόλογο, έρχεστε και το πληρώνεστε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, πιθανότητα να χάσετε τα λεφτά σας: μηδέν. Αυτό θα το κάνουμε για τα επόμενα 7 χρόνια: από το 2009 μέχρι το 2016. Μετά, βλέπουμε. Γυρίστε τώρα στα γραφεία σας και μηδενίστε τα spreads»… ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΤΖΗΜΕΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ» «Άκου…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Χρόνια τώρα, απλά τις μνημονεύουν…

σε Ελλάδα/Πολιτική
Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç Ý÷åé êëåßóåé êáôáóôÞìáôá êáé Ý÷åé íåêñþóåé åìðïñéêÝò óôïÝò ôçò ÁèÞíáò. Óôç ÓôïÜ Áñóáêåßïõ Ý÷ïõí êëåßóåé ôùí óýíïëï ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí. Óôá ôæÜìéá ôùí âéôñéíþí ôùí -Üëëïôå- ìáãáæéþí, ôá åìðïñåýìáôá Ý÷ïõí áíôéêáôáóôáèåß áðü ôá åíïéêéáóôÞñéá. Óôá ëßãá áíïé÷ôÜ ìáãáæéÜ ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé åßíáé áíáìíÞóåéò, áöïý ç óôïÜ Áñóáêåßïõ ôßðïôá äåí èõìßæåé ôéò ðáëéÝò êáëÝò åðï÷Ýò. Åêåßíåò ðïõ üëïé ïé Ýìðïñïé óõíéóôïýóáí ôç äéêÞ ôïõò ìéêñÞ åôåñüêëçôç áèçíáúêÞ êïéíùíßá. ¶ëëïôå ãõáëéóôåñÞ êáé ìïíôÝñíá óáí ðáíÜêñéâá êáëïóõóêåõáóìÝíá äþñá êáé Üëëïôå ðáñçêìáóìÝíç êáé áöçìÝíç óôçí ôý÷ç ôçò, ç óôïÜ ôïõ Áñóáêåéïõ áêïëïýèçóå ôçí åîÝëéîç ôçò ðüëçò êáé ôùí áíèñþðùí ôçò. Êáé üðùò óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò éóôïñßåò, êÜðïéåò Ý÷ïõí happy end êáé êÜðïéåò Üëëåò ü÷é...  
Ðáñáåìðüñéï, Ýëëåéøç ñåõóôïý áðü ôéò ôñÜðåæåò, áäõíáìßá ôïõ êüóìïõ íá êáôáíáëþóåé, äçìéïõñãïýí Ýíá åêñçêôéêü ðñüâëçìá. Ïé åîåëßîåéò äåí êÜíïõí äéáêñßóåéò êáé ôï íôåêüñ, áêüìá êáé óôéò «ãõáëéóôåñÝò» óôïÝò, áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé êßôñéíï. Óôï ÷ñþìá ôùí «ÅíïéêéÜæåôáé».
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί κάποιοι καλλιεργούν την εντύπωση ότι άπαξ και βγουν προς πώληση κόκκινα δάνεια μικρών ή ακόμη και μεγάλων επιχειρήσεων, θα υπάρξουν επιχειρηματίες ή επενδυτές – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν πτωχευμένες ουσιαστικά επιχειρήσεις… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης γιατί κάποιοι λαϊκίζοντες πολιτικοί…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Επιφυλάξεις Λαγκάρντ για τους αριθμούς της Eurostat

σε Αρθροσκόπιο/Ελλάδα/Πολιτική
8_

Επιφυλάξεις για τους αριθμούς που ανακοίνωσε η Eurostat την Πέμπτη όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας κράτησε η Κριστίν Λαγκάρντ σε δηλώσεις της προσερχόμενη στη συνεδρίαση του Eurogroup. «Καλωσορίζω τους νέους αριθμούς που βγήκαν αν είναι ακριβείς. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν την προοπτική. Έχουμε δει στο παρελθόν αριθμούς να αναθεωρούνται οπότε πρέπει να τους εξετάσουμε με προσοχή» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση της Γαλλίδας επικεφαλής…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top