ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

Παιδεία - page 4

«Κάναμε Επανάσταση… κατ’ αγνώστων και δημιουργήθηκε νέο έθνος!»

σε Ελλάδα/Πολιτική/Πρώτη φορά αριστερά
ÂÏÕËÇ - ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÓõíÜíôçóç ìå ðñþçí Õðïõñãïýò Ðáéäåßáò (Ã. ÁñóÝíçò, Ì. ÃéáííÜêïõ) óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý êáé Êïéíùíéêïý Äéáëüãïõ ãéá ôçí Ðáéäåßá, ÐÝìðôç 10 Ìáñôßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Να αναστοχαστούμε πως θέλουμε το σχολείο και την κοινωνία μας», μας καλεί ο Νίκος Φίλης στο μήνυμά του για την επέτειο της Επανάστασης του ’21, το οποίο διαβάστηκε στα σχολεία. Ο υπουργός Παιδείας αναφέρεται στον Κοραή και τον Καποδίστρια και πλέκει το εγκώμιο των δασκάλων «που τον 19ο αιώνα και ως τα μέσα του 20ου αιώνα, πήγαν στα πιο απρόσιτα μέρη, όπου δεν υπήρχε ακόμη…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

25η Μαρτίου 1821: Έχουμε κατακτήσει το νόημά της;

σε Ελλάδα/Ιστορικά/Παιδεία
1821

Η 25η Μαρτίου συμπυκνώνει με έναν μοναδικό τρόπο τα προεπαναστατικά γεγονότα και καταλύει τα γεγονότα που «ακολούθησαν» λειτουργώντας ως αποφασιστικός καταλύτης… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ Και δεν είναι μόνο η συμβολοποίησή της που δημιουργεί ένα ξεχωριστό σύμπαν παραστάσεων σε κάθε Έλληνα, είναι και το εθνικό – συλλογικό μας σκίρτημα που θεμελιώνει τη σύγχρονη κρατική έκφρασή μας, είναι και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για έναν…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Φίλης: Τα Θρησκευτικά για να μείνουν θα αναμορφωθούν…

σε Ελλάδα/Παιδεία/Πρώτη φορά αριστερά
ÅðéôñïðÞ ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò, áðü ôïí õðïõñãü Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò Íßêï Ößëç ãéá ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò íá ïñãáíþóåé Åèíéêü êáé Êïéíùíéêü ÄéÜëïãï ãéá ôçí Ðáéäåßá.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Για να μείνουν τα θρησκευτικά ως υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, πρέπει να αναμορφωθούν, τονίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, εξηγώντας πως πρέπει να προωθηθεί η κατάργηση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος και να προσανατολιστεί προς τη θρησκειολογία. Η αναμόρφωση του μαθήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει υποχρεωτική η διδασκαλία του για όλους τους μαθητές, τονίζει ο κύριος Φίλης στην Καθημερινή και επισημαίνει πως σε…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το σχολείο του μέλλοντος

σε Ελλάδα/Παιδεία
IMG_0372

Το σχολείο του μέλλοντος δεν είναι σχολείο του «μέλλοντος – χρόνου» αλλά του «μέλλοντος – οράματος» και θα μπορούσε να προσδιοριστεί με μόλις μια πρόταση… ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΛΙΑ Θα πρέπει να είναι ένα σχολείο που θα διαπαιδαγωγεί στα μεγάλα ιδανικά του ουμανισμού και της δημοκρατίας και θα εμπνέει τους μαθητές στα οράματα μιας δίκαιης κοινωνίας, που θα δίνει στα παιδιά και στους νέους τη…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top