ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

Παπαδάτος - page 3

Ο επενδυτικός πολλαπλασιαστής

σε Billion/Ελλάδα/Οικονομία
geld-paars

Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια εισέρευσαν στην χώρα μας από τα ταμεία της Ε.Ε 240 δις ευρώ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 220 δις δάνεια φθάνουμε στο ιλιγγιώδες ποσό των 460 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή 2.7 φορές το σημερινό ΑΕΠ… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ SAATCHI & SAATCHI ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Και αντί εμείς να είχαμε κατευθύνει όλα αυτά τα χρήματα σε παραγωγικές…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Φως τρένου ή φως αυγής;

σε Ελλάδα/Οικονομία
train

Η έντονη συζήτηση που γίνεται τελευταία από διάφορους εργατοπατέρες για τις ομαδικές απολύσεις και για τον 13ο και 14ο μισθό, μου δημιούργησε μία απορία… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση που απασχολεί 100 εργαζομένους οδηγείται σε αδιέξοδο και η μοναδική σωτηρία της είναι η απόλυση του 50% των εργαζομένων της. Δηλαδή,…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Επίθεση Παναγούλη στον Παππά για τα κανάλια

σε Αρθροσκόπιο/Ελλάδα/Πολιτική
ÂÏÕËÇ - ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÕÓÔÁÓÇ ÅÎÅÔÁÓÔÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÃÉÁ ÔÁ ÄÁÍÅÉÁ ÓÅ ÐÏËÉÔÉÊÁ ÊÏÌÌÁÔÁ ÊÁÉ ÌÌÅ(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στο στόχαστρο του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Στάθη Παναγούλη βρέθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, για τον οποίο χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, καταλογίζοντάς του ότι «εκτός από κρατικός καναλάρχης θέλει να γίνει και ο Γκαουλάιτερ των ιδιωτικών καναλιών». Τα πυρά του Στάθη Παναγούλη πυροδότησε το γεγονός ότι ο υπουργός επικρατείας δεν προσήλθε για δεύτερη συνεχή φορά στη Βουλή, προκειμένου να απαντήσει σε ερώτησή του σχετικά με…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αξιωματική Εναλλακτική Πολίτευση και όχι Αξιωματική Αντιπολίτευση

σε Ελλάδα/Πολιτική
o-kabgas-samara---zwis-kai-i-zougkla-sti-bouli.w_hr

Από την αρχή της ελληνικής κρίσης έως και σήμερα, ο μόνος σταθερός σύμμαχος που είχε και εξακολουθεί να έχει η Ελλάδα, είναι το ΔΝΤ. Και αν είχαμε εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα του πρώτου μνημονίου, σήμερα φυσικά δεν θα είχαμε μνημόνια… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Τόσο όμως στο παρελθόν ο κύριος Σαμαράς, όπως και σήμερα ο…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Χρόνια τώρα, απλά τις μνημονεύουν…

σε Ελλάδα/Πολιτική
Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç Ý÷åé êëåßóåé êáôáóôÞìáôá êáé Ý÷åé íåêñþóåé åìðïñéêÝò óôïÝò ôçò ÁèÞíáò. Óôç ÓôïÜ Áñóáêåßïõ Ý÷ïõí êëåßóåé ôùí óýíïëï ôùí åìðïñéêþí êáôáóôçìÜôùí. Óôá ôæÜìéá ôùí âéôñéíþí ôùí -Üëëïôå- ìáãáæéþí, ôá åìðïñåýìáôá Ý÷ïõí áíôéêáôáóôáèåß áðü ôá åíïéêéáóôÞñéá. Óôá ëßãá áíïé÷ôÜ ìáãáæéÜ ü,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé åßíáé áíáìíÞóåéò, áöïý ç óôïÜ Áñóáêåßïõ ôßðïôá äåí èõìßæåé ôéò ðáëéÝò êáëÝò åðï÷Ýò. Åêåßíåò ðïõ üëïé ïé Ýìðïñïé óõíéóôïýóáí ôç äéêÞ ôïõò ìéêñÞ åôåñüêëçôç áèçíáúêÞ êïéíùíßá. ¶ëëïôå ãõáëéóôåñÞ êáé ìïíôÝñíá óáí ðáíÜêñéâá êáëïóõóêåõáóìÝíá äþñá êáé Üëëïôå ðáñçêìáóìÝíç êáé áöçìÝíç óôçí ôý÷ç ôçò, ç óôïÜ ôïõ Áñóáêåéïõ áêïëïýèçóå ôçí åîÝëéîç ôçò ðüëçò êáé ôùí áíèñþðùí ôçò. Êáé üðùò óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò éóôïñßåò, êÜðïéåò Ý÷ïõí happy end êáé êÜðïéåò Üëëåò ü÷é...  
Ðáñáåìðüñéï, Ýëëåéøç ñåõóôïý áðü ôéò ôñÜðåæåò, áäõíáìßá ôïõ êüóìïõ íá êáôáíáëþóåé, äçìéïõñãïýí Ýíá åêñçêôéêü ðñüâëçìá. Ïé åîåëßîåéò äåí êÜíïõí äéáêñßóåéò êáé ôï íôåêüñ, áêüìá êáé óôéò «ãõáëéóôåñÝò» óôïÝò, áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé êßôñéíï. Óôï ÷ñþìá ôùí «ÅíïéêéÜæåôáé».
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί κάποιοι καλλιεργούν την εντύπωση ότι άπαξ και βγουν προς πώληση κόκκινα δάνεια μικρών ή ακόμη και μεγάλων επιχειρήσεων, θα υπάρξουν επιχειρηματίες ή επενδυτές – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν πτωχευμένες ουσιαστικά επιχειρήσεις… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης γιατί κάποιοι λαϊκίζοντες πολιτικοί…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Λελογισμένα αισιόδοξος!

σε Billion/Ελλάδα/Οικονομία
Meeting of joint parliamentary committees about the  new agreement and the new prior actions required. In Athens, on Aug. 13, 2015 / Συνεδρίαση Επιτροπών στη Βουλή για τη νέα δανειακή συμφωνία και τα νέα προαπαιτούμενα, στην ολομέλεια, στις 13 Αυγούστου, 2015

Είμαι αισιόδοξος για την οικονομική πορεία της χώρας, όχι επειδή είμαι αισιόδοξος εκ φύσεως ή επειδή η ανάπτυξη της χώρας πρέπει είναι μονόδρομος, αλλά επειδή όλες οι ενδείξεις τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Ας ξεκινήσουμε όμως με μία παραδοχή: Οι πρωτόγνωρες θυσίες που έχουμε κάνει, δεν πήγαν όλες χαμένες. Από…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ζωστήρ Απόλλων και Έρπης Εγκεφάλου!

σε Ελλάδα/Πολιτική
cebcceb5ceb3ceb1cf81cebf-cebcceb1cebeceb9cebccebfcf85

Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, δεν πρόλαβαν να βγουν από το Προεδρικό Μέγαρο και, με εξαίρεση τον κύριο Μητσοτάκη, άρχισαν να κάνουν δηλώσεις καλλιεργώντας κάθε άλλο παρά κλίμα πολιτικής συναίνεσης… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Στην επιφάνεια να μείνουν οι άνθρωποι και η Ελλάδα ας βουλιάξει. Σε αγαστή συνεργασία με τους λαϊκίζοντες δημοσιογράφους, παριστάνουν πότε…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τα καθρεφτάκια των ιθαγενών

σε Ελλάδα/Πολιτική
vouli

Για τη συνέχιση της εξαετούς ύφεσης, που ευτυχώς πέρσι ήταν 0.3% και όχι 0.7% που προβλεπόταν, θα ήταν λάθος αν τα φορτώναμε όλα στη σημερινή κυβέρνηση… ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ SAATCHI & SAATCHI DIRECT ΚΑΙ SENSE INTEGRATED Για να φτάσουμε εδώ, δούλεψαν πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Πρωταγωνίστησαν πάντως η οικονομική και πολιτική «ελίτ» της χώρας, και η απέχθεια όλων μας για…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top