ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tag archive

παραβατικότητα

Το μεγάλο πρόβλημα της μικρής παραβατικότητας

σε Ελλάδα/Κοινωνία
ImageHandler.ashx

Η μικρή παραβατικότητα σπάνια φτάνει στα δικαστήρια. Είναι όμως αυτή που ταλαιπωρεί όλους τους πολίτες και κυμαίνεται από απλή ενόχληση μέχρι καθημερινό εφιάλτη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου και να αναφερόμαστε μόνο σε τιμωρία ληστειών και ανθρωποκτονιών… ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΤΖΗΜΕΡΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ Πηγή: viadiplomacy.gr/ – 3 μετά τα μεσάνυχτα, κι ο απέναντι, που έχει πάρτι, έχει ακόμα τα ηχεία…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΔΟΕ: Στο 43,24% το ποσοστό παραβατικότητας

σε Billion/Ελλάδα/Οικονομία
Óôïõò ïéêïíïìéêïýò åéóáããåëåßò ðñïóÞëèáí ôçí ÔåôÜñôç 9 Éáíïõáñßïõ 2013, ãéá íá äþóïõí åîçãÞóåéò ç ÅëÝíç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ îáäÝñöç ôïõ Ãéþñãïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ï óýæõãüò ôçò Óõìåþí Óéêéáñßäçò êáé ï Üíôñáò ôçò áäåñöÞò ôçò, ÁíäñÝáò Ñùóóþíçò.
Ìáæß ôïõò ï äéêçãüñïò ôïõò, Ãéþñãïò ÓôåöáíÜêçò. ÊëÞèçêáí íá äþóïõí åîçãÞóåéò ãéá ôá êáêïõñãÞìáôá ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óå õðåîáãùãÞ êáé íüèåõóç åããñÜöïõ ìå âÜóç ôéò åðéâáñõíôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ ðåñß êáôá÷ñáóôþí ôïõ Äçìïóßïõ, öïñïäéáöõãÞ, îÝðëõìá âñþìéêïõ ÷ñÞìáôïò êáé ãéá ôï ðëçììÝëçìá ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óå ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò. 
(EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Στο 43,24% διαμορφώθηκε το 2015 το ποσοστό παραβατικότητας, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΔΟΕ, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, κατόπιν ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., Χρήστου Μπουκώρου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν υποθέσεις απάτης ΦΠΑ, από τις οποίες τα διαφυγόντα έσοδα ανήλθαν στα 71,7 εκατ. ευρώ, αλλά και συναλλαγές με πλαστά ή εικονικά στοιχεία. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΔΟΕ, το οποίο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός…

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Go to Top